Condicións Xerais de Uso.

Presentámoslle as responsabilidades, dereitos e obrigas derivadas da navegación deste sitio web.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO (actualizadas en outubro de 2019)


O presente documento ten por obxecto describir as Condicións Xerais de Uso, Política de Privacidade e Política de Cookies en virtude das cales se regulan o acceso e uso do sitio web www.sgox.org titularidade da SOCIEDADE GALEGA DE OBSTETRICIA E XINECOLOXÍA, en diante a SGOX. 


Domicilio social: RÚA SAN PEDRO DE MEZONZO, Nº 41 - 15701, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
CIF: G15327026 
Teléfono: 699 778 533 
E-mail: info@gesmainaudiovisual.com // info@sgox.orgO ACCESO Á INFORMACIÓN DESTA PÁXINA WEB IMPLICA A ACEPTACIÓN DAS SEGUINTES CONDICIÓNS DE USO:

1

A SGOX publicou o seu sitio web para facilitar aos potenciais visitantes e socios o acceso á información relativa ás actividades da SGOX, así como información xeral en materia de xinecología e obstetricia, que a SGOX pon á disposición dos seus usuarios nas respectivas seccións deste sitio web.

A información exposta no sitio web déixase á libre disposición dos usuarios que accedan ao sitio web de maneira particular e individual, sen custo algún. Queda expresamente prohibida a comercialización do dereito de acceso.

2

Exactitude da información: A SGOX pon o máximo empeño na exactitude e actualización da información publicada no seu sitio web. Con todo, non se responsabiliza das consecuencias da lectura da mesma.

3

A SGOX non se responsabiliza de ningún dano ou prexuízo sufrido polo usuario que puidese derivarse do acceso a este sitio web ou do uso dos contidos do mesmo.

4

Ligazóns, "links" a páxinas de terceiros e de terceiros a www.sgox.org

A SGOX inclúe dentro dos seus contidos ligazóns con sitios pertencentes e/ou xestionados por terceiros co obxecto de facilitar o acceso a información dispoñible a través de Internet.

A SGOX non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo. Tales ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre a SGOX e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Os encargados de sitios web que creen ligazóns con este sitio deben informar á SGOX, por correo electrónico ao seguinte enderezo: info@gesmainaudiovisual.com ou info@sgox.org

A inclusión das devanditas conexións non implicará ningún tipo de asociación ou participación coas entidades conectadas. A SGOX resérvase o dereito para denegar devandito acceso en calquera momento e non asume responsabilidade algunha en canto ao contido ou uso que fagan dos datos de carácter persoal.

5

Política de Protección de Datos de carácter persoal  

Estas normas rexen para todas as páxinas que alberga a SGOX. Para saber como se procede cos datos persoais, rogámoslle lea as seguintes normas que aconsellamos consultar con regularidade, dado que poden ser actualizadas.

O visitante faise responsable e garante que os datos persoais que facilita á SGOX son veraces e conta, cando cumpra, coa debida autorización do titular dos mesmos.

A SGOX tratará os datos de carácter persoal vinculados aos seus espazos webs respectando as esixencias da lexislación vixente, resaltando:


Novo Regulamento de Protección de Datos

A partir do 25 de Maio de 2018 é aplicable o novo Regulamento de Protección de Datos. O Regulamento UE 2016/679 harmoniza a lexislación en materia de Protección de Datos en toda a Unión Europea, incrementando a protección das persoas físicas titulares de datos persoais e outorgándolles un maior control sobre estes.

Na SGOX sempre nos preocupamos pola protección dos datos persoais. Por iso, actualizamos a nosa Política de Privacidade a fin de axustala á nova regulación e informarlle sobre os cambios que afectan os seus dereitos.

Os datos que a SGOX solicita polas diferentes vías (páxina web, correo electrónico, formularios electrónicos ou en papel) dentro da súa actividade comercial e de servizos, pasan a formar parte dun ficheiro de tratamento do cal é responsable.


Finalidades para as cales se solicitan datos:

- Xestionar e tramitar calquera tipo de solicitude de información. 

- Manter informados aos nosos socios e interesados das novidades da SGOX. 

- Facilitar aos socios e interesados a información sobre a oferta de produtos e de servizos que consideramos do seu interese.

Duración da conservación dos datos:
No caso dos Provedores, Clientes, Socios e Persoal, conservamos os seus datos mentres dure a relación contractual coa SGOX.

Lexitimación dos tratamentos:
Os datos tratados pola SGOX son aqueles obtidos co consentimento do interesado, así como aqueles subministrados voluntariamente polos interesados por calquera medio.

Os datos necesarios para o mantemento dunha relación contractual (contrato: prestación de servizos; laboral; mercantil; entre outros)

Destinatarios dos datos.
Os datos non serán cedidos a terceiros.
En caso de cesión, será previamente informado da cesión, finalidade e identificación do cesionario.

Dereitos dos titulares dos datos:
Calquera persoa ten dereito a coñecer se a SGOX realiza tratamentos dos seus datos, ou non. E ten dereito a:

- Acceder aos seus datos persoais.
- Solicitar a rectificación dos datos inexactos.
- Solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins polos que foron recollidos,
- Opoñerse ao tratamento dos seus datos, por motivos relacionados coa súa situación particular, solicitando que non sexan tratados pola SGOX.
- En determinadas circunstancias, poderase solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
- Retirar o consentimento prestado, sen que iso afecte á licitude do tratamento que se realizou con anterioridade a dita retirada.

Cando se exerciten os dereitos de supresión, oposición, limitación ou se retire o consentimento, a SGOX deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O titular dos datos poderá exercitar os dereitos contemplados no Capítulo III do Regulamento Xeral de Protección de Datos , así como da LOPD, dirixíndose á SGOX, na Rúa San Pedro de Mezonzo, nº41 - 15701, Santiago de Compostela (A Coruña) ou se o prefire a través de correo electrónico ao seguinte enderezo: info@gesmainaudiovisual.com ou info@sgox.org

Sempre que se exerciten os dereitos expostos, deberanse de acompañar á solicitude unha copia do seu DNI ou documento equivalente que permita comprobar a identidade.

Así mesmo, se non está conforme con como se atenderon os seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través da páxina Web www.agpd.es.

Procedencia dos datos:
A SGOX obtén os datos de carácter persoal directamente do interesado a través das seguintes canles:

- Correo electrónico
- Formularios / Cuestionarios (Web, electrónicos ou formato papel)
- Intercambio de tarxetas de presentación.

As categorías de datos:

- Datos de identificación
- Direccións electrónicas
- Información comercial
- Datos económicos
- Non se tratan datos especialmente protexidos.

Envío de Comunicacións comerciais:
De conformidade coa LSSSI poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición así como manifestar a súa oposición a non recibir informacións comerciais, enviando a palabra BAIXA aos seguintes enderezos:
- Correo electrónico: info@gesmainaudiovisual.com ou info@sgox.org
- Correo postal: Rúa de San Pedro de Mezonzo, nº41 - 15701, Santiago de Compostela (A Coruña)

Medidas de seguridade:
A SGOX infórmalle de que aplica as medidas de seguridade necesarias para evitar o roubo, alteración ou acceso non autorizado aos datos, tendo en cuenta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, así como en caso de subcontratación de servizos esixirá e velará por que o encargado do tratamento aplique medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado aos riscos existentes, conforme se recolle no art. 32 do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

6

Condicións de Uso da Área privada

O acceso e uso da área Privada da SGOX que forma parte do sitio web está reservado exclusivamente para os socios da SGOX.

A súa utilización e explotación implica a expresa e plena aceptación destas condicións xerais na versión publicada no momento en que o socio acceda ao mesmo, sen prexuízo das condicións particulares que puidesen aplicarse nalgúns dos servizos concretos do sitio web.

O acceso a determinados contidos e/ou servizos, ofrecidos a través da área Privada reservados para os socios, atópase sometido a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan e/ou modifican as condicións xerais do presente sitio web.

Por tanto, con anterioridade ao acceso e/ou utilización dos devanditos contidos, o usuario deberá ler atentamente as correspondentes condicións particulares quedando baixo a súa enteira responsabilidade. O socio acepta que o acceso ao presente sitio web e aos contidos incluídos no mesmo ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade.

A SGOX non garante o funcionamento permanente do sitio web nin a inexistencia de erros de software, fallos nas comunicacións ou outros problemas de Hardware, non respondendo en ningún caso das consecuencias que puidesen derivarse dos mesmos para os usuarios. Con todo, fai todos os esforzos dentro dos seus medios para ofrecer a información contida na SGOX de forma veraz e sen erros tipográficos. No caso de que nalgún momento se producise algún erro ou anomalía durante a utilización, rogamos póñao en coñecemento a través de correo electrónico na seguinte enderezo: info@gesmainaudiovisual.com ou info@sgox.org

Así mesmo, en ningún caso a SGOX se fará responsable dos posibles danos directos, indirectos, especiais ou de calquera outro tipo, derivados do uso desta web, ou de calquera outra web á que se dirixa dende esta, incluíndo, sen limitación algunha, calquera perda de beneficio, interrupción do negocio, perda de programas ou outros datos da información tratada no seu sistema, mesmo no caso de que se nos informase expresamente da posibilidade de tales danos.

A SGOX resérvase o dereito para modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do sitio web que aloxa a área Privada, así como os contidos, servizos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos cando o considere oportuno ou coa finalidade de adecuarse aos cambios lexislativos e tecnolóxicos futuros. Estas modificacións serán válidas desde a súa publicación no sitio web.

A SGOX resérvase o dereito para interromper o acceso á Área Privada presente no sitio web en calquera momento e sen aviso previo, xa sexa por motivos técnicos, de seguridade, de control, de mantemento, por fallos de subministración eléctrica ou por calquera outra causa. Dita interrupción poderá ter carácter temporal ou definitivo, nese caso comunicarase tal circunstancia ao usuario, quen poderá sufrir a perda, no seu caso, da información almacenada nos distintos servizos, sen dar lugar a indemnización algunha.


6.1. Condicións Particulares

O Socio obrígase a manter en segredo e utilizar de forma dilixente o nome de usuario e contrasinal para acceder á área privada.

Cada socio ten responsabilidade plena de uso e custodia sobre as súas claves de acceso, sendo responsable da veracidade dos datos persoais facilitados á SGOX. Neste sentido a SGOX estará exenta de calquera responsabilidade derivada do incorrecto uso ou neglixencia do usuario do cumprimento da obrigación das claves de acceso.

Así mesmo, é obrigación do usuario notificar de forma inmediata á SGOX calquera feito que permita o uso indebido dos identificadores e/ou contrasinais, tales como o roubo, extravío ou o acceso non autorizado aos mesmos, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. Mentres non se comuniquen tales feitos, a SGOX quedará eximida de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido dos identificadores ou contrasinais por terceiros non autorizados.

Para calquera incidencia relacionada co servizo, poderá dirixirse á SGOX na Rúa San Pedro de Mezonzo, nº41 - 15701, Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao seu E-mail: info@gesmainaudiovisual.com ou info@sgox.org


6.2. Actos Prohibidos

- Prohíbese ao Socio realizar as seguintes accións:
- Difundir, reproducir ou comunicar publicamente contidos da páxina Web, de Usuarios ou terceiros, sen a autorización previa do titular dos dereitos dos datos ou contidos.
- Toda acción apta para prexudicar a funcionalidade da infraestrutura da páxina Web, especialmente para sobrecargarla.
- Utilizar calquera dos materiais e informacións contidos na páxina Web con fins ilícitos e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Legais, así como ás condicións Particulares que, no seu caso, habilítense que resulten contrarios aos dereitos e intereses da SGOX, os seus membros e/ou terceiros, e deberá responder fronte aos mesmos en caso de contravir ou incumprir ditas obrigacións e/ou que, de calquera modo (incluída a introdución ou difusión de "virus informáticos"), dane, inutilice, sobrecargue, deteriore ou impida a normal utilización do servizo.


6.3. Perda da condición de asociado ao Servizo

A SGOX resérvase o dereito de dar de baixa da área Privada a todos aqueles socios que non cumpran coas normas establecidas, nin cos estatutos da sociedade, así como bloquear ou eliminar todos aqueles contidos que atenten contra a moral ou os bos costumes ou que infrinxan os dereitos e as normas establecidas polas leis.

O socio que incumpra intencional ou culpablemente calquera das precedentes obrigacións responderá de todos os danos e prexuízos que cause.

7

Política de cookies e do ficheiro de actividade

En cumprimento do artigo 21 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de servizos de sociedade da información e comercio electrónico (LSSI), informámoslle que este sitio web pode utilizar Cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina)

As Cookies que utiliza este sitio web son Cookies técnicas.

Estas Cookies utilízanse para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio web. Son de carácter temporal, e teñen como única finalidade facer máis eficaz a transmisión por unha rede de comunicacións electrónicas ou, na medida que resultan estritamente necesarias, para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo usuario, e desaparecen ao rematar a sesión. En ningún caso, este tipo de cookies se utilizan para recoller información de carácter persoal.

Se se desactivan estas cookies, non poderá recibir correctamente os nosos contidos e servizos.

Direccións IP: Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

Pódense permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das opcións do navegador instalado no mesmo. Para iso, pode visitar a sección de Axuda do seu navegador onde atopará información sobre como cambiar a configuración do uso de cookies. A opción de bloqueo de Cookies no seu navegador pode non permitirlle o uso pleno de todas as funcionalidades do Website.

Para cambiar a configuración das cookies, pode acceder a:

- Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11.
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
- Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

8

Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

Este Sitio web réxese polas leis españolas e atópase protexido pola lexislación nacional e internacional sobre propiedade intelectual e industrial.

Todos os elementos (marcas, deseños, textos, ligazóns, logos, imaxes, vídeos, elementos sonoros, software, bases de datos, códigos...) contidos na páxina da SGOX www.sgox.org están protexidos polo dereito nacional e internacional de propiedade intelectual. Estes elementos son propiedade exclusiva da SGOX.

Calquera reprodución, transmisión, adaptación, tradución, modificación, comunicación ao público, ou calquera outra explotación de todo ou parte do contido deste Sitio web, efectuada de calquera forma ou por calquera medio, electrónico, mecánico ou outro, están estritamente prohibidos salvo autorización previa por escrito da SGOX. Calquera infracción destes dereitos pode dar lugar a procedementos extraxudiciais ou xudiciais civís ou penais que correspondan.

A SGOX non concede ningunha licenza ou autorización de uso de ningunha clase sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outra propiedade ou dereito relacionado co Portal, os servizos ou os contidos do mesmo.
A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados polos Usuarios é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

Queda expresamente prohibida a copia ou reprodución da información publicada mediante calquera soporte electrónico (páxinas Web, bases de datos ou publicacións electrónicas) que permita a redifusión de calquera información publicada neste sitio web a múltiples usuarios sen o previo consentimento por escrito da SGOX.

9

Xurisdición

A SGOX e o Socio, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da Web, ao dos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid (España)

Benvidos ao incrible
Website deseñada e publicada por Ingenion®
Ingenion